SHARING THE DREAM

          โครงการ Sharing The Dream หรือโครงการแบ่งปันความฝัน เป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือของอาสาสมัครโครงการชีวีภิวัฒน์กับ iwise FAMILY เราต้องการให้ iwise FAMILY เป็น “ฑูตแห่งการแบ่งปัน” สร้าง “วงจรแห่งการแบ่งปัน (Sharing Cycle)” แลกเปลี่ยนเสื้อยืดและสิ่งของที่เพื่อนๆฝากมาให้น้องๆกับภาพวาดระบายสีซึ่งวาดโดยน้องๆในชนบท กำไรที่ได้จากการขายเรานำไปมอบให้กองทุนการศึกษาโครงการชีวีภิวัฒน์ (LifeRevo Scholarship) และโครงการชีวีภิวัฒน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม